Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

Baza legală

Ordinul M.A.I. nr. 210 din 21 mai 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu (actualizat pânã la data de 8 decembrie 2008*)

http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-210-2007-(100615).html

Art. 1    Prezenta metodologie stabileşte etapele de parcurs şi principalele elemente, factori, parametri, criterii, instrumente, tehnici şi procedee care sunt avute în vedere în activitatea de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, precum şi condiţiile pe care trebuie sã le îndeplineascã personalul care executã astfel de activitãţi.
ART. 2
    (1) Metodologia se aplicã la:
a) elaborarea şi/sau adoptarea de cãtre ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a metodelor şi procedurilor pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniilor de competenţã ale organelor respective;
b) asigurarea, de cãtre administratorii operatorilor economici şi conducãtorii de instituţii, a identificãrii şi evaluãrii riscurilor de incendiu din unitãţile proprii, în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor;
c) stabilirea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor în cazul intervenţiilor efectuate la construcţiile existente, când în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementãrilor în vigoare privind cerinţa esenţialã „securitate la incendiu”;
d) validarea scenariilor de securitate la incendiu;
e) expertizarea construcţiilor existente.
  (2) Metodologia nu se aplicã la instalaţiile de producere şi transport al energiei electrice, exploatãrile miniere de suprafaţã sau subterane, instalaţiile şi platformele de foraj, extracţie, prelucrare şi transport de produse petroliere şi gaze naturale, construcţiile din domeniul nuclear, mijloacele de transport rutier, naval, feroviar şi aerian, pentru acestea urmând a fi elaborate metodologii specifice de cãtre autoritãţile competente pentru fiecare domeniu.

Art.38   (1) Autorizarea persoanelor fizice se realizeazã pe bazã de interviu, dupã depunerea unui dosar care cuprinde urmãtoarele documente:

a) cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfãşurarea activitãţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, conform modelului prevãzut din anexa nr. 6 la prezenta metodologie;
b) documente, în copie legalizatã, care sã ateste cã solicitantul este absolvent al unei instituţii de învãţãmânt postuniversitar acreditate, în domeniile securitatea la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sau managementulaanaliza riscurilor de incendiu, care include minimum un modul despre metode de evaluare a riscului de incendiu;
c) memoriu privind activitãţile reprezentative desfãşurate, conform modelului din anexa nr. 6a la prezenta metodologie;
d) o lucrare relevantã de identificare şi evaluare a riscului de incendiu executatã într-o construcţie existentã, elaboratã de solicitant.
(2) Etapele interviului sunt prezentate în Ghidul de interviu, prevãzut în anexa nr. 6b la prezenta metodologie.

Art.53.  Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial se efectueazã de inspectoratele pentru situaţii de urgenţã, respectiv de cãtre comitetele judeţene/locale pentru situaţii de urgenţã, conform schemei cu riscurile teritoriale din zona de competenţã şi metodologiei de elaborare a planurilor de analizã şi acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritorialã.

    ART. 54.La nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale se disting urmãtoarele tipuri de riscuri de incendiu:
a) riscuri naturale – incendii de pãdure şi/sau vegetaţie;
b) riscuri industriale – incendii şi explozii la obiective şi instalaţii industriale;
c) riscuri de transport – incendii la mijloace de transport rutier, feroviar, naval şi aerian;
d) riscul construcţiilor – incendii la construcţii şi alte amenajãri;
e) risc social – incendii generate de manifestãri violente, acte de rãzbunare etc.

Anexa nr.1

 ┌─────────────────────────────┐
                            │ Stabilirea sistemului sau  │
                            │ procesului supus evaluarii │
                            │  (tema de proiectare)   │
                            └────────────┬────────────────┘
                                         v
                               ┌────────────────────────┐
                               │ Stabilirea nivelului de│
                               │ acceptabilitate ale  │
                               │ riscului de incendiu  │
                               └─────────┬──────────────┘
                                         │
                                         v
                              ┌──────────────────────────┐
                         ┌───>│Identificarea pericolelor │
                         │  │   de incendiu     │
                         │  └──────────┬───────────────┘
                         │        │
                         │        v
                         │  ┌──────────────────────────┐
                         │  │Identificarea riscurilor │
                         │  │   de incendiu     │
                         │  └──────────┬───────────────┘
                         │        │
                         │        v
                         │      ┌─────────────────────────┐
                         │      v             v
                         │     ┌──────────────┐   ┌─────────────┐
                         │     │ Analiza   │   │ Analiza   │
                         │     │probabilitatii│   │consecintelor│
                         │     └─────┬────────┘   └──────┬──────┘
                         │        └───────────┬──────────┘
                         │              │
                         │              v
                       ┌─┴──────────┐    ┌──────────────────────────┐
                       │ Reducerea │    │Estimarea si cuantificarea│
                       │ pericolelor│    │ riscului de incendiu  │
                       └────────────┘    └─────────┬────────────────┘
                         ^              │
                         │              v
                         │            ┌────────────────────┐
                         │            │Analiza erorilor din│
                         │            │   proces    │
                         │            └────┬───────────────┘
                         │              v
                         │  ┌──┐    ┌─────────────────────┐
                         │  │N │    │Evaluarea riscului de│
                         │  └──┘    │  incendiu: se   │
                         └<──────────────│ incadreaza sau nu in│
                                         │  nivelurile de  │
                                         └────────────┬────────┘
                                  ┌──┐        │
                                  │Da│        v
                                  └──┘   ┌──────────────────────┐
                                           │Documentatia rezultata│
                                           │in urma procesului de │
                                           │identificare, evaluare│
                                           │si control al riscului│
                                           │  de incendiu    │
                                           └──────────────────────┘

   Schema logica de management al riscurilor de incendiu in faza de proiectare


                            ┌────────────────────────────┐
                            │ Stabilirea sistemului sau │<───────┐
                            │ procesului supus evaluarii │    │
                            └────────────────────────────┘    │
                                                                  │
                              ┌─────────────────────────┐     │
                              │Identificarea pericolelor│   ┌──┴──────────┐
                              │   de incendiu     │<────>│       │
                              └──────────┬──────────────┘   │       │
                                         │           │       │
                                         v           │       │
                         ┌──────────────────────────────────┐ │       │
                         │     Analiza riscului     │ │Monitorizare/│
                         │                 │ │reanalizarea │
                         │ ┌──────────────────────────┐  │ │  riscului │
                         │ │Identificarea si estimarea│<───┼─>│       │
                         │ │     riscului     │  │ │       │
                         │ └──────────┬───────────────┘  │ │       │
                         │       │          │ │       │
                         │       v          │ │       │
                         │       v          │ │       │
                         │   ┌──────────────────────┐   │ │       │
                         │   │Cuantificarea riscului│ <───┼─>│       │
                         │   └───────┬──────────────┘   │ └─────────────┘
                         │    ┌─────┴────────────┐    │    ^
                         │    │Evaluarea riscului│    │    │
                         │    └─────┬────────────┘    │    │
                         └─────────────┼────────────────────┘    │
                                       v               │
                                  ┌──────────────────┐        │
                                  │Controlul riscului├───────────────┘
                                  └──────────────────┘

  Schema logica de management al riscurilor de incendiu in faza de exploatare

            Categorii de metode de evaluare a riscului de incendiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Categorie  Definiţie     Tip de determinare     Exemple de metode
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Calitative  Trateazã atât  Determinarea consecinţelor  - What if - metodã
             consecinţele,  şi probabilitãţii diferite- euristicã relativ
             cât şi     lor scenarii de       spontanã, practicatã
             probabilitatea incendiu şi interacţiunea  in cadrul echipei de
                             acestora cu mãsurile de   studiu analizându-se
                             securitate la incendiu    ce se produce în cazul
                             adoptate           unui defect particular
                                                          sau producerii unui
                                                          eveniment;
                                                          - metoda arborilor de
                                                          defectare - bazatã pe
                                                          un model logic care
                                                          combinã evenimentele
                                                          de bazã posibile
                                                          pentru fiecare
                                                          avarie, denumitã
                                                          "eveniment top".
                                                          Este o analizã care,
                                                          pornind de la
                                                          evenimentele catas-
                                                          trofale, detaliazã
                                                          cauzele şi combina-
                                                          ţiile care pot duce
                                                          la acestea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Semicanti-  Trateazã    Determinarea probabilitãţii Baze de date
tative:   probabilitatea producere a diferitelor   statistice ale
probabili-  cantitativ şi  tipuri de incendii şi/sau  pierderilor
tate     consecinţele  incendii în construcţii   Analiza arborelui de
             calitativ    cu diferite sisteme de    stare/evenimente
                             protecţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Semicanti-  Trateaza con-  Metode de incendiu cu o   Metodele de incendiu
tative:   secintele    reprezentare calitativa a  pentru incinte inchise
consecinte  cantitativ si  probabilitatii        bazate pe ipoteza
             probabilitatea                "celui mai defavorabil
             calitativ                  scenariu credibil de
                                                          incendiu"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cantitative Estimarea    1. estimarea pierderilor   Evaluarea probabilis-
             cantitativa a  2. estimarea probabilitatii tica a riscului de
             combinarii   de producere a fenomenului  incendiu pentru a
             intre conse-  de flash-over        determina probabili-
             cinte si pro-  3. determinarea efectelor,  tatea ca un reactor
             babilitate   pierderilor, pagubelor pro- nuclear sa produca
             Pentru o singu- duse in spatiile invecinate un incendiu intr-o
             ra stare a sce- (incaperi, niveluri) din   centrala nucleara
             nariului de in- cladire           Analiza arborelui de
             cendiu, riscul 4. trasarea graficelor in  stare/ evenimente
             de incendiu   functie de probabilitate   combinate cu modele
             este produs   si de numarul de eveni-   de incendiu
             dintre conse-  mente
             cintele sta-  5. trasarea graficelor
             rii respective in functie de probabili-
             si probabilita- tate si marimea pierde-
             tea producerii rilor
             acesteia.    6. determinarea proba-
             Pentru o struc- bilitatii de producere
             tura, instala- a ranirii unor persoane
             tie tehnologi- afectarea proprietatii,
             ca, localita-  intreruperea continui-
             te, riscul to- tatii activitatilor o-
             tal de incen-  peratorilor economici
             diu este suma  7. determinarea atat a
             riscurilor   riscului individual
             scenariilor de (asupra utilizatori-
             incendiu    lor), cat si a celui
             pentru starile asupra societatii
             analizate    (intregii populatii)
                   n
             R(t)= Σ CiPi
                  i=l
             Rt - risc total
             Ci - consecin-
             tele starii
             Pi - probabili-
             tatea/ frecventa
             de producere a
             starii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cost-            Determinarea costului pentru Programe de calcul
profit/           realizarea diferitelor ma-  care sa incorporeze
beneficiu          suri de securitate la incen- probabilitatea, con-
                             diu in vederea reducerii   secintele si datele
                             riscului de incendiu     privind costurile,
                             Determinarea nivelului optim intr-o maniera inte-
                             de protectie la foc pe baza grata
                             reducerii riscului global
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reclame

Mulțumesc pentru vizită, scrieți un mesaj pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s