Reguli privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

Conducătorii instituţiilor publice, patronii, managerii si administratorii operatorilor economici sunt obligaţi, să organizeze şi să execute instruirea întregului personal angajat în muncă, în raport cu nivelul de pregătire al salariaţilor şi în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare unitate.

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează prin instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice.

Operatorii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase se supun şi prevederilor legislaţiei specifice.

 Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje:

a)    instructajul introductiv general, minim 8 ore ;

b)    instructajul specific locului de muncă ,minim 8 ore;

c)    instructajul periodic, cel puţin două ore lunar;

d)    instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune ,  nu va depăşi 10 – 15 minute;

e)    instructajul special pentru lucrări periculoase;

f)      instructajul la recalificarea profesională;

g)    instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei.

 Instructajul specific locului de muncă se execută individual, după instructajul introductiv general, de către şeful locului de muncă respectiv.

Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire, aprobate de conducătorii instituţiilor, manageri sau patroni.

Tematica orientativă anuală de instruire, adaptată fiecărei categorii de salariaţi, se structurează de regulă astfel:

– actele normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, activitatea de apărare împotriva incendiilor şi activitatea de protecţie civilă;

– obligaţiile generale şi specifice ce revin fiecărei categorii de salariaţi;

– condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu şi/sau explozie specifice; normele, regulile şi măsurile de prevenire a acestora;

– descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii avariilor tehnologice şi incendiilor;

– modul de acţiune a salariaţilor în cadrul serviciilor de urgenţă şi în sprijinul acestora pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.

 În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat, pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi.

 Intervalul de timp între două instructaje periodice se stabileşte de conducerea agentului economic sau a instituţiei publice în funcţie de specificul condiţiilor de muncă din unitatea respectivă, cu respectarea următoarelor termene:

§   cel mult o lună (30 de zile), pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative, care sprijină serviciile de urgenţă (structurile de răspuns) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;

§   1 – 3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice (tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri), precum şi pentru analişti, cercetători şi personalul din laboratoare;

§   3 – 6 luni, pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie, control tehnic, cercetare, proiectare, de întreţinere şi reparaţii, investiţii, transporturi, precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice;

§   1 – 6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuţii de organizare, conducere şi control (şefi de secţii, ateliere, instalaţii, depozite etc.), pentru cel din conducerea agentului economic sau a instituţiei, precum şi pentru cel din structura autorităţilor publice locale, a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului.

 Pe timpul desfăşurării instructajului periodic se pune accent pe demonstraţiile practice, salariaţii fiind angrenaţi în executarea unor operaţiuni specifice.

 Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj.

Instructajul periodic se face de către persoanele desemnate de conducătorii instituţiilor, managerii operatorilor economici sau patroni, astfel:

a)    pentru personalul de execuţie, de către conducătorul locului de muncă respectiv;

b)    pentru personalul încadrat pe funcţii tehnice şi administrative din sectoarele de producţie şi din compartimentele de cercetare, proiectare, întreţinere, reparaţii, controlul calităţii, aprovizionare tehnico-materială şi desfacere, de către şefii compartimentelor respective;

c)    pentru şefii de secţii, sectoare, compartimente funcţionale şi şefii de departamente, de către conducătorul tehnic.

Pentru agenţii economici sau instituţiile care au cel mult 9 salariaţi efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusivă a patronului sau a conducătorului instituţiei.

 Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări care implică existenţa unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc.

 Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă, în registrul de predare-primire a schimbului sau în procesele-verbale de instruire.

Conform prevederilor legale toate persoanele angajate trebuie sa detina fisa  individuale de instructaj pe linie de situatii de urgenta ,iar la finalizarea activitatii  materialul prelucrat se consemneaza in fişa  cu pastă sau cu cerneală.

 După completare, fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul.

 Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.

Conform prevederilor legale, conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din subordine.

Pot fi desemnate să execute instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă următoarele categorii de personal:

a)    persoanele cu atribuţii de conducere în cadrul unităţii, al departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate ori şefii locurilor de muncă în care este prevăzut un asemenea instructaj;

b) cadrele tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor sau personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile (inspectori de protecţie civilă);

c) şefii serviciilor voluntare/private de urgenţă.

Persoanele prevăzute la aliniatul de mai sus efectuează şi verifică  însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite.

În activitatea de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă se pot utiliza următoarele mijloace:

a)    vizuale: afişe, broşuri, pliante, fotomontaje, panouri, inscripţii şi indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii etc.;

b)    audiovizuale: filme de scurt metraj, înregistrări video, proiecţii comentate de diafilme sau la epidiascop şi altele;

c)    auditive: instructaje, conferinţe, expuneri, consultaţii, dezbateri, concursuri, casete audio etc.;

d)    practic-aplicative: exerciţii, aplicaţii, demonstraţii şi antrenamente executate la locul de muncă sau în poligoane amenajate.

La alegerea mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv al activităţii de instruire.

 Instructajele în domeniul situaţiilor de urgenţă se fac pe baza unor materiale scrise (proceduri) întocmite de persoanele desemnate şi aprobate de conducătorul instituţiei, de manager sau de patron.

 Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor cuprinde:

a)    legislaţia specifică în vigoare;

b)    manuale şi cursuri de specialitate;

c)    standarde;

d)    cărţi, broşuri, cataloage, pliante, reviste;

e)    filme, diapozitive;

f)      afişe, panouri grafice, fotomontaje;

g)    machete, mostre de diapozitive şi instalaţii;

h)    teste de verificare.

Pentru instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă managerii, patronii sau alte persoane cu funcţii similare pot încheia contracte ori convenţii cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile :

a)    sunt bine pregătite profesional;

b)    cunosc problematica specifică domeniului managementului situaţiilor de urgenţă;

c)    posedă calităţi psihopedagogice şi atestatele prevăzute de lege.

 Nota: În titlul materialului si în textul acestuia, prin sintagma „instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă” se înţelege „instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile”.

Reclame

Mulțumesc pentru vizită, scrieți un mesaj pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s